NFPA 79

NFPA 79 brannvernstandard setter krav til elektrisk utstyr som skal brukes i USA og Canada. Våre produkter er NFPA 79-sertifisert.

service wissenscenter nfpa79 Titelbild Ampel
NFPA(National FireProtectionAssociation) standarder gjelder foralle apparater ogmaskiner iUSAogCanada.Overholdelse avdisse standardenevære sertifisert avetanerkjentlaboratorium.

Komponentene som brukesiapparater ogmaskiner, for eksempelkabler,kabelgjennomføringerog kontakter,aksepteres kunhvisde har blitttestetfor en bestemt applikasjon.Når de har blitttestet,blir de gittensamsvarsmerkingfor å vise atde oppfyller denødvendige standarder.

Nårsertifiserteprodukter brukes,kanapparater og maskiner godkjennes for brukmye raskere, enklereog mer kostnadseffektivt.Kabler,ledninger,niplerog kontakterprodusert avLappKabelerikke baresertifisert tileuropeiske standarder, de er ogsågodkjent forbruk idet amerikanske og kanadiskemarkedet.
Lappprodukterkan derfor brukesover hele verden.