Etiske retningslinjer

LAPP

Lapp Gruppen - Etiske retningslinjer

Kundeorientert. Familiebasert. Nyskapende. Suksessorientert.
Det er disse verdiene som har vært med på å bygge opp Lapp Gruppen til det det er i dag. De har gjort oss sterke, og som et familieselskap vet vi at det er gjennom vår innsats – teamarbeid, oss i mellom og med våre samarbeidspartnere, som gjør oss til det selskapet vi er i dag. 

Vi vil fortsette å være en ledende produsent av systemløsninger for kabler og teknologi. Vi arbeider ut ifra våre verdier og har de med oss i tankene hele tiden.

Her vil vi prøve å beskrive mer nøyaktig hva våre verdier betyr for oss i vår hverdag.

Styret i Lapp Holding AG.

Forretningsadferd
Vi bruker legalitetsprinsippet i alle våre handlinger, tiltak, kontrakter og transaksjoner.

Våre ansatte er personlig ansvarlig for å opptre i henhold til våre verdier og forretningsprinsipper. Ledere over hele verden er forpliktet til å ta egnede tiltak for å være sikre på at ansatte blir oppdatert med kunnskap om lovbestemmelser som kreves for å være i stand til å opptre ansvarlig.

Ansvar for Lapp Gruppen sitt rykte
Når de ansatte utfører en jobb, viser de alltid hensyn til Lapp Gruppen sitt rykte.

Menneskerettigheter; Arbeidsvilkår, barnearbeid og tvangsarbeid, sikkerhet på arbeidsplassen, brannsikringstiltak, HMS, kvalifisering

På grunnlaget av en verdiorientert selskapsledelse og av hensyn til internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, de grunnleggende prinsippene i den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og gjeldene lover i ulike kulturer gjelder følgende prinsipper:

a. Arbeidsvilkår: Forholdet til og mellom de ansatte skal bygge på gjensidig respekt og verdighet. Diskriminering og trakassering vil ikke bli tolerert på en av Lapp Gruppens arbeidsplasser.

b. Barnearbeid og tvangsarbeid: Vi har nulltoleranse for barnearbeid og tvangsarbeid. Dette gjelder både for selskapet og våre samarbeidspartnere.

c. Sikkerhet på arbeidsplassen, brannsikringstiltak, HMS: Alle i Lapp Gruppen skal være med å bevare helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og vi arbeider for å kunne tilby våre medarbeidere et trygt miljø. Egnet verneutstyr brukes, utstyr og bygninger er sikre, og farlige stoffer og farlig avfall håndteres på en sikker måte. Vi bruker våre ressurser sparsomt, og vi prioriterer å medvirke til en bærekraftig utvikling og et bedre miljø.

d. Kvalifisering: Vi velger alltid våre medarbeidere på grunnlag av deres kvalifikasjoner, ferdigheter og personlige egenskaper.

Unngå interessekonflikter
Hvis en av de ansatte utfører en jobb for konkurrerende bedrifter, kunder eller leverandører må de ha et skriftlig samtykke fra bedriften.  Dette gjelder også hvis en av de ansatte bruker våre samarbeidspartnere privat.

Håndtering av informasjon
Våre ansatte skal være nøyaktige, korrekte og ærlige i alle våre rapporter, uttalelser og andre papirer. Vi bruker god regnskapsskikk. Alt av data og dokumenter skal være organisert på en ordentlig måte.

Taushetsplikt
Konfidensiell informasjon skal holdes konfidensiell til enhver tid. Dette gjelder også tidligere ansatte.

Databeskyttelse og informasjonssikkerhet
Når vi behandler og utvikler våre forretningsmetoder, skal retten til privatliv beskyttes og informasjonssikkerhet garanteres. Vi skal alltid ta hensyn til lovmessige krav om beskyttelse av data og IT sikkerhet.

Dersom noe skulle skje i forbindelse med våre forretningsmetoder, at personlig data (kunder, leverandører, ansatte eller andre berørte) enten har blitt samlet inn, behandlet eller overført blir det fulgt opp innenfor EU (European Union) og EEA (European Economic Area):

Hvis personopplysninger blir samlet inn, behandles eller overføres må den personen det gjelder skrive under på en samtykkeerklæring. Når personopplysninger blir behandlet, skal det ikke bli misbrukt.

Personopplysninger skal alltid bli hentet fra de det gjelder. De berørte skal da bli informert når opplysningene er samlet inn, hensikten med innsamlingen og hvem som mottar opplysningene. Det skal også informeres hvis det er en tredje part som mottar disse opplysningene.

Hvis data eller andre personopplysninger skal bli samlet inn, behandlet eller overført utenfor EU eller EØS, må dette skje via et av Lapp Gruppens selskaper. I samsvar med nasjonale personvernsbestemmelser blir opplysningene alltid overvåket av personvernombud eller av ledelsen i Lapp Gruppen.

Data og IT- system sikkerhet (informasjonssikkerhet) blir sikret for alle forretningsprosesser ved hjelp av egnede og hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak.  

Våre samarbeidspartnere og tredjeparter
Alle våre ansatte har en plikt til å overholde regler og lover som gjelder markedet og konkurrenter.

Våre relasjoner til leverandører og kunder:
Avtaler med kunder og leverandører må inngås av hensyn til selskapet. Alle ansatte må opptre i samsvar med foretakets internkontrollforskrifter (for eksempel dobbel kontroll).

Bestikkelser, korrupsjon og andre lokkemidler:
Det er forbudt med særbehandling av enkeltpersoner i forbindelse med megling, pris, levering og betaling.

Donasjoner
Lapp Gruppen gir pengegaver og donasjoner til utdanning, vitenskap, kultur og sosiale begivenheter. Det er administrerende direktører og styret i Lapp Holding AG som tar beslutninger rundt dette.

Suksess gjennom kvalitet
Dette er en av våre hovedvisjoner og vår policy.
Vi skal gi våre kunder produkter av høy kvalitet med god holdbarhet som tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav.

Hvis en feil skulle oppstå, vil vi rette denne feilen i samsvar med lover og forpliktelser, og med den klare prioritet å forebygge en skade.

Vi tar ansvar
Våre etiske retningslinjer er et sammendrag av hva vi i Lapp gruppen arbeider etter. Det er en selvfølge at våre verdier blir fulgt opp gjennom alt vi gjør - og alle våre ansatte er ansvarlige for at dette blir gjort.